Weeefiner mukana Välimeren suojeluun tähtäävässä EU Horisontti -hankkeessa

Weeefiner on mukana iMermaid EU Horisontti -hankkeessa, joka tähtää Välimeren suojeluun. Hankkeessa Weeefiner keskittyy liuenneiden raskasmetallien poistoon ennaltaehkäisten siten haitallisten metallien kerääntymisen Välimereen.

Välimeri on aktiivisesti hyödynnetty vesireitti ja tärkeä alue monille välttämättömille taloudellisille toiminnoille. Ihmisen toiminta vaikuttaa sen vuoksi suuresti meriympäristöön ja sen ekosysteemeihin. Välimeri on erityisen altis saastumiselle, sillä tiheästi asutun rannikkoseudun vedenkierto on rajallista.

iMERMAID (Innovative solutions for Mediterranean Ecosystem Remediation via Monitoring and decontamination from Chemical Pollution) on EU:n rahoittama kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on valjastaa edistyneitä teknologisia ratkaisuja Välimeren suojelun parantamiseen. Weeefiner on mukana projektissa kehittämässä ratkaisuja liuenneiden raskasmetallien käsittelyyn ja Välimeren saastumisen ennaltaehkäisyyn.

”Raskasmetallit, kuten lyijy, kadmium tai elohopea voivat jo pieninä pitoisuuksina olla ympäristölle ja sen ekosysteemeille haitallisia. Lisäksi erityisesti liuenneita metalleja on käytännössä mahdotonta lähteä seulomaan merien valtavista vesimassoista, kun ne ovat sinne päätyneet. Sen vuoksi Weeefiner pyrkii tuottamaan teollisuuteen ja jätevesien käsittelyyn ratkaisuja, jotka ennaltaehkäisevät metallijäämien kertymisen vesistöihin”, kertoo Mikko Hänninen, Weeefinerin CEO.

iMERMAID -hanke kokoaa yhteen kansainvälisen huipputiimin

iMERMAID kokoaa yhteen merkittäviä pk-yrityksiä, tutkijoita, päättäjiä ja innovatiivisten teknologioiden kehittäjiä yhdeksi 26 kumppanin konsortioksi.

”Olemme otettuja siitä, että olemme päässeet osaksi kovatasoista, monitieteellistä ja kansainvälistä joukkoa, joka kykenee vaikuttamaan laajemmalla tasolla Euroopassa ”, kertoo projektissa mukana oleva Saara Tuhkanen, Weeefinerin Development Manager.

”Mitä enemmän meillä on erilaisia organisaatioita ja osaajia mukana keskittymässä vesistöjen ja meriekosysteemien saastumisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn, sitä laajempia positiivisia vaikutuksia voimme saada aikaan.”

iMERMAID -hanke käynnistettiin kesäkuussa 2023 aloituspalaverin merkeissä Espanjan Burgosissa. Projektin 26 partneria tapasivat ensimmäistä kertaa aloittaakseen yhteisen matkansa vedenlaadun parantamiseksi. Mukana Weeefinerilta oli Saara Tuhkanen.

Euroopan unionin Horizon Europe -ohjelman edistämä 3-vuotinen hanke syntyi ratkaisemaan Välimeren kemiallisesta saastumisesta syntyneitä ongelmia kannattavin ja kestävin menetelmin. Hankkeessa integroidaan innovatiivisia ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä meriekosysteemien seurantaan ja kestävään hallintaan. Samalla tavoitteena on laajentaa alueen taloudellisia mahdollisuuksia ja kilpailukykyä sekä parantaa EU:n asukkaiden elintasoa.

”iMERMAID -hankkeella on valtava potentiaali vesistöjen hyvinvoinnin kannalta. Hankkeen aikana kehitetyille viitekehyksille ja innovaatioille tulee varmasti olemaan kysyntää sekä Euroopassa että koko maailman laajuisesti”, toteaa Tuhkanen.

iMERMAID -hankkeen tavoitteet:

  • Saasteiden syntymisen vähentäminen vaikuttamalla yleiseen mielipiteeseen ja päätöksentekoon
  • Innovatiivisten ja monistettavien teknologioiden kehittäminen
  • Teknologioiden yhdistäminen ja näiden demonstrointi Välimeren alueella
  • Kohdesidosryhmien osallistaminen hankkeen teemoihin liittyen
Ota yhteyttä