Kierrätyslannoitteita biomassoista – Weeefiner kehittää menetelmää nitraatin, fosfaatin ja kaliumin talteenottoon

Weeefiner on käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan nitraatin, fosfaatin ja kaliumin talteenottoa. Hankkeessa keskitytään liuenneiden ravinteiden talteenottoon, johon on nykyisellään käytössä hyvin rajallisesti menetelmiä.

Kuvassa Luken tutkija Jani Pulkkinen ja Weeefinerin toimitusjohtaja Mikko Hänninen Laukaan kalankasvattamolla

Weeefinerin 4D Sieppari -teknologialla voidaan erottaa liuenneita raaka-aineita vesiliuoksista. Tähän mennessä olemme keskittyneet pääasiassa metallien talteenottoon, mutta tulevaisuudessa tulemme keskittymään yhä enemmän myös ravinteiden talteenottoon, sillä kierrätysravinteiden tarve tulee kasvamaan.

”Nykyisessä maailmantilanteessa on erityisen tärkeää saada ravinteita uudelleen käyttöön, sillä ravinteista on pulaa maailmalla. Samaan aikaan ravinteiden päätyminen ympäristöön voi aiheuttaa merkittäviä haittoja kuten rehevöitymistä”, selittää Mikko Hänninen (CEO).

Ravinteiden talteenottoon keskittyvä hanke on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 2020–2022 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Tavoitteena on kehittää menetelmä, jonka avulla aiemmin hyödyntämättä jääneet ja jätteeksi päätyneet ravinteet saadaan talteen.Talteenotetuista ravinteista pyritään tuottamaan raaka-aineita kierrätyslannoitteisiin. 

Weeefinerin 4D Sieppari -teknologialla tehdyt tutkimukset ovat antaneet erittäin lupaavia tuloksia ravinteiden talteenoton toimivuudesta. 

”Aiemmin haasteita tuottaneet liuenneet ravinteet saadaan selektiivisesti talteen 4D Siepparin avulla,” selittää Weeefinerin teknologiajohtaja Elmeri Lahtinen. 

Hanketta pilotoidaan Luken kalankasvattamolla

Puolitoistavuotisen hankkeen aikana keskitytään pääasiassa kalojen kiertovesikasvatuksessa muodostuvien ravinteiden talteenottoon. Hankkeen aikana katsotaan myös muita kohteita, joissa liuenneiden ravinteiden talteenotto on potentiaalista. Hankkeen toteutuksessa mukana on Luonnonvarakeskus (Luke) ja menetelmää tullaan pilotoimaan Luken Laukaan kalankasvattamolla.

”Kalojen kiertovesikasvatus on ympäristöluvanvaraista toimintaa, jolloin ravinnepäästöjen hallinta on olennaisena osana kasvatustoimintaa. Tyypillisesti kalojen lietteessä oleva fosfori sidotaan kemikaaleilla ja typpi haihdutetaan ilmaan, jolloin niillä ei ole enää hyötykäyttöä. Ravinteiden talteenotolla mahdollistetaan kierrätysravinteiden tekeminen kalankasvatuksen sivuvirroista,” kertoo Luken tutkija Jani Pulkkinen.

Hanke aloitetaan laboratoriotestauksella, jonka tarkoituksena on kustomoida 4D Sieppari -teknologia ravinteiden talteenottoon, kuvassa Iida Kortelahti

Liuenneiden ravinteiden talteenotto ehkäisee ravinteiden päätymisen vääriin paikkoihin ja mahdollistaa uusia raaka-ainelähteitä ravinteille. Aihe on merkittävä, sillä alustavien laskelmien mukaan Suomen suurimmista kiertovesikalankasvattamoista voisi olla mahdollista saada talteen jopa yli 200 000 kiloa typpeä vuosittain.

Hankkeesta mediassa

Ota yhteyttä